You are here

Ζαρκάδης Αντώνιος

 

Επίκουρος Καθηγητής

E-mail: azarkad@cc.uoi.gr

Τηλ: (+3026510) 98379, 98377   Γραμματεία: (+3026510) 98398, Fax.: 98799

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, Τμήμα Χημείας, 45110 Ιωάννινα

 

Σπουδές

1971-1975:     Πτυχίο Χημείας από το Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου  Πατρών

1977-1981:     Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών στην Χημεία Οργανική

                      (Dr. rer. nat.: Παν/μιο Dortmund, Γερμανία)

1984-86:         Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Research Fellow, Παν/μιο Sussex, Αγγλία)

1986:              Λέκτορας

1991:              Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Ιωαννίνων

 

Έρευνα

Οργανική Σύνθεση, Φωτοχημεία Οργανικών Ενώσεων, Χημεία Ελευθέρων Ριζών

 

Οι καθιερωμένοι τρόποι παραγωγής ενέργειας και υλικών αγαθών, σύμφυτων της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης, αμφισβητούνται ολοένα και περισσότερο εξαιτίας του ενεργοβόρου και ρυπαντικού χαρακτήρα των, παράγοντες ανατρεπτικοί της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη. Η χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας, ως ανέξοδης και αστείρευτης πηγής ενέργειας γίνεται επιτακτική. Η φωτεινή ενέργεια, ως ενεργειακή πηγή απαλλαγμένη από τέτοια βάρη (καθαρή ενέργεια) και αφειδώς παρεχομένη (ιδίως στον Μεσογειακό χώρο), καλείται να δώσει συναντώμενη με τη Χημεία εναλλακτικές προοπτικές. Η Φωτοχημεία, η Χημεία δηλαδή που χρησιμοποιεί το φως ως ενεργειακή πηγή, αντικαθιστά το ενεργοβόρο ελαιόλουτρο της κλασσικής θερμικής χημείας και προκρίνει το φωτόνιο ως το οικολογικό αντιδραστήριο. Ο ρόλος της Φωτοχημείας είναι προφανής και απευθύνεται στην ρίζα των προβλημάτων, προλαμβάνοντας και όχι θεραπεύοντας, όπως η τρέχουσα εν πολλοίς αδιέξοδη περιβαλλοντική πρακτική κάνει. ’λλωστε η Φύση έχει επιλέξει από καταβολής το φως και τη χλωρίδα ως το χημικό της εργοστάσιο (φωτοσύνθεση).

Βασική επιδίωξη της έρευνάς μας είναι η συστηματική μελέτη του κεφαλαιώδους σημασίας φαινομένου: Συλλογή φωτοχημικής ενέργειας - Ενδομοριακή/διαμοριακή μεταφορά της - Ανάλωσή της στην διάσπαση ή αναδιοργάνωση χημικών δεσμών, φαινομένου που αποτελεί την καρδιά του παραπάνω προβληματισμού.

Ιδιαίτερα η προσοχή μας επικεντρώνεται στη διερεύνηση των θεμελιωδών μηχανισμών που διέπουν βασικές φωτοχημικές αντιδράσεις, όπως  φωτοδιασπάσεις, φωτοαποσπάσεις, φωτομεταθέσεις, κλπ.. Οι θεμελιώδεις παράγοντες μελετώνται συστηματικά με: (α) τη σύνθεση κατάλληλων οργανικών και οργανοπυριτικών πολυχρωμοφορικών συστημάτων-μοντέλων (Οργανική Σύνθεση), (β) με κλασσικές μεθόδους ανάλυσης-ταυτοποίησης φωτοπροϊόντων (UV, ΙR, ΝΜR, ΜS, GC/MS,HPLC), (γ) με στατικές φασματοσκοπικές τεχνικές (ESR για ανίχνευση Eλευθέρων Pιζών, φθορισμός για S1 καταστάσεις , φωσφορισμός για Τ1καταστάσεις) και τέλος, (δ) με παλμικές φασματοσκοπίες laser (UV χρονικής ανάλυσης ns, ps και τελευταίαfs) για την άμεση ανίχνευση βραχύβιων διηγερμένων καταστάσεων και δραστικών ενδιαμέσων.

Τελικός στόχος είναι η κατανόηση της φωτοχημικής συνθετικής διαδικασίας, πράγμα που ίσως την καταστήσει μια εναλλακτική προοπτική παραγωγής ενέργειας και υλικών αγαθών (Πράσινη Χημεία).

 

Διδασκαλία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Οργανική Χημεία Ι, Εργαστήρια Οργανικής Χημείας Ι και ΙΙ, Οργανική Φωτοχημεία, Εργαστήριο Προχωρημένης Οργανικής Σύνθεσης, Βιβλιογραφική ή /και Εργαστηριακή Έρευνα

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Φωτοχημεία, Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι, Φασματοσκοπία ΕSR.

 

Συγγραφή Βιβλίων

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ EPR ,  Α. Κ. Ζαρκάδης, Ι. Δεληγιαννάκης

στο «Εργαστήριο Φασματοχημικών και Φυσικοχημικών Τεχνικών», (Συντονιστής: N. Xατζηλιάδης), Ιωάννινα1999.

 

List of selected publications

1. Sterically Hindered Free Radicals. Substituent-Dependent Stabilization of Para Substituted Triphenylmethyl Radicals', W.P. Neumann, W. Uzick and A.K. Zarkadis, J. Am. Chem. Soc. 108 (1986) 3762

2. Reversible Reactions in Matrices of Silicon-centred Radicals with the C-H Bonds of Adamantane,  R.A. Jackson and A.K. Zarkadis, Chem. Commun., (1986) 205

3. Synthesis of N- and p-(diphenylmethyl)anilines. ESR Study of their Photofragmentation,  M.G. Siskos, S.K. Garas, A.K. Zarkadis, E.P. Bokaris, Chem. Ber., 125 (1992) 2477

4. Azatrityl Radicals. Part 1. Synthesis, Dimerization and ENDOR spectroscopy  of Diphenyl (2-, 3- or 4-pyridyl)methyl Radicals; Bond Dissociation Enthalpies of their Quinonoid Dimer, N.I. Tzerpos, A.K. Zarkadis, R. Kreher, S. Repas and  M. Lehnig, J. Chem. Soc. Perkin Trans 2, (1995) 1139

5. Photodissociation of N-triphenylmethyl anilines: a laser flash photolysis, ESR and product analysis  study, M. G. Siskos, A. K. Zarkadis, S. Steenken,  N. Karakostas  and S. K. Garas, J. Org. Chem.  63 (1998) 3251-59

6. Friedel-Crafts Acetylation and Benzoylation of Benzylsilanes and Xanthenes, V. Georgakilas, G. P. Perdikomatis, A. S. Triantafyllou, M. G. Siskos and A. K. Zarkadis, Tetrahedron, 58 (2002) 2441

7. Triplet- vs. Singlet-State Imposed Photochemistry. The Role of  Substituent Effects on the Photo-Fries and Photodissociation Reaction of Triphenylmethyl Silanes, A. K. Zarkadis, V. Georgakilas, G. P. Perdikomatis, A. Trifonov,  G. G. Gurzadyan, S. Skoulika,  M. G. Siskos, Photochem. Photobiol. Sci. 4 (2005) 469

8. Free Electron Transfer from Xanthenyl and Fluorenyl Silanes to Parent Solvent Radical Cations: Effects of Molecule  Dynamics, N. Karakostas, S. Naumov, M. G. Siskos, A. K. Zarkadis, R. Hermann and O. Brede, J. Phys. Chem. A   109 (2005) 11679.

Greek