You are here

Καμπανός Θεμιστοκλής

 

Καθηγητής

Αρ. Γραφείου :

Τηλ. : +30 26510 98415

E-mail : tkampano@cc.uoi.gr

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης,

Τμήμα Χημείας, 45 110, Ιωάννινα

 

Σπουδές

1976: Πτυχίο Χημείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1983: Απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τίτλο « Σύνθεση και μελέτη συμπλόκων των Co(II), Ni(II), Cu(II), Pd(II) και Pt με Ν-Υποκαεστημένα Πικολιναμίδια ».

1985-1987: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Queensland, Τμήμα Χημείας, Αυστραλία

1987(Ιούνιος-Οκτώβριος): Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα  Χημείας, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης

1989-1993(κάθε Ιούνιο-Οκτώβριο): Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Imperial College, Chemistry Department, Laboratory of Inorganic  Chemistry, London

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

1978: Πρόσληψη στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως βοηθού

1983: Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος

1984: Ένταξη στη βαθμίδα του λέκτορα

1988: Ένταξη στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή

1997: Ένταξη στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή

2004: Ένταξη στη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή

 

Έρευνα

- Πολυοξομεταλλικές ενώσεις του βαναδίου, μολυβδαινίου και βολφραμίου με το θειώδες και το ανθρακικό ανιόν.

Είναι φανερό ότι ο σχεδιασμός και η απομόνωση πολυοξομεταλλικών ενώσεων των στοιχείων μετάπτωσης αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό τομέα της ερευνητικής κοινότητας εξ' αιτίας της ποικιλομορφίας και των μοναδικών δομικών χαρακτηριστικών που εμφανίζουν αλλά και λόγω των πολλαπλών εφαρμογών τους, όπως στην κατάλυση, στην κλινική και αναλυτική χημεία, στην ιατρική και στην επιστήμη υλικών. Το κύριο μέρος, λοιπόν, της ερευνητικής μας προσπάθειας επικεντρώνεται στην σύνθεση και τον χαρακτηρισμό πολυοξομεταλλικών ενώσεων με το πυραμιδικής γεωμετρίας SO32- και το τριγωνικής γεωμετρίας CO32- ανιόν, προκειμένου να μελετήσουμε την επίδραση της ενσωμάτωσης αυτών των υποκαταστατών σε πολυοξομεταλλικά συγκροτήματα, όσον αφορά τα δομικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τους. Ωστόσο, η μελέτη της αλληλεπίδρασης των θειωδών ανιόντων με πολυοξομεταλλικά συστήματα μπορεί να εξετασθεί και από άλλη σκοπιά. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρησιμότητα η γνώση της χημείας αλληλεπίδρασης του θειώδους ανιόντος με POMs διότι θα μπορούσε να βρει εφαρμογή στην εύρεση κατάλληλων συνθηκών που θα ευνοούσαν την προσρόφηση του SO2 της ατμόσφαιρας και παρασκευή χρήσιμων υλικών, προσφέροντας   παράλληλα  νέους τρόπους  αντιμετώπισης του ιδιαίτερα  σοβαρού 

- περιβαλλοντολογικού προβλήματος της όξινης βροχής. Εξίσου σημαντική είναι και η μελέτη και η γνώση της χημείας του ανθρακικού ανιόντος, όσον αφορά την αλληλεπίδραση του με μέταλλα. Αυτό θα μπορούσε να βρει εφαρμογή στην εύρεση εκείνων των συνθηκών που θα ευνοούσαν την προσρόφηση του CO2 και περιορισμό της συγκέντρωσης του στην ατμόσφαιρα, προσφέροντας νέους τρόπους αντιμετώπισης του ιδιαίτερα σοβαρού προβλήματος του φαινομένου του θερμοκηπίου (που οφείλεται στην αυξημένη συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα), που είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντολογικά προβλήματα του πλανήτη μας.

- Βιοανόργανη χημεία του βαναδίου

Το βανάδιο είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για διάφορα έμβια όντα (κοτόπουλα, ασκίδια κτλ.) καθώς και καταλύτης στα βιολογικά συστήματα (νιτρογεννάση, αλογονοπεροξειδάση). Το βανάδιο κατέχει την μερίδα του λέοντος (περίπου 35%) μεταξύ των μεταλλοϊόντων που χρησιμοποιούνται ως καταλύτες στην βιομηχανία (π.χ. το V2O5 χρησιμοποιείται ως καταλύτης για την παρασκευή H2SO4 από SO2). Επίσης ενώσεις του βαναδίου έχουν ινσουλινομιμητική και αντικαρκινική δράση. Το εργαστήριο μας συνεργάζεται με το εργαστήριο φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την μελέτη αντικαρκινικών ενώσεων του βαναδίου με σημαντικά έως τώρα αποτελέσματα.

- Eνώσεις του οξοβαναδίου IV και ως ανιχνευτές SO2

Αυτή την περίοδο το εργαστήριο μας ασχολείται και με την σύνθεση τριποδικών μορίων που περιέχουν μεταξύ άλλων και την ομάδα της υδροξυλαμίνης (οι υδροξυλαμίνες σχηματίζουν πολύ σταθερές ενώσεις με το βανάδιο  τέτοιου είδους ενώσεις έχουν απομονωθεί από τα μανιτάρια του είδους amanita muscaria). Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι η σύνθεση ενώσεων του οξοβαναδίου IV και V, οι οποίες εν δυνάμει θα χρησιμοποιηθούν ως ανιχνευτές του SO2. Θα είναι πολύ σημαντική η εύρεση ενώσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ανιχνευτές SO2 ποσοτικά ή ποιοτικά, εξαιτίας του σοβαρού περιβαλλοντικού προβλήματος της όξινης βροχής που γίνεται όλο και πιο έντονο στις μέρες μας.

 

Διδασκαλία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ανόργανη Χημεία IV και Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Ι

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Βιοανόργανη Χημεία (Μεταφορείς οξυγόνου στα βιολογικά συστήματα-Χημεία του βαναδίου, Φυσικοχημικές Τεχνικές στη Χημεία (Βασικές γνώσεις Ηλεκτροχημείας-Κυκλική Βολταμετρία, Πολαρογραφία  κτλ.), Κατάλυση (Πολυοξομεταλλικές Ενώσεις στην Κατάλυση)

Μετάφραση Βιβλίων

- Ανόργανη Χημεία, Αρχές της Δομής και Δραστικότητα, James E. Huheey, (συν-συγγραφείς: Νικόλαος Χατζηλιάδης, Θεμιστοκλής Καμπανός, Σπύρος Περλεπές)

- Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανόργανης Χημείας, Zvi Szafran, Ronald M. Pike, Mono M. Singh, (συν-συγγραφείς: Νικόλαος Χατζηλιάδης, Θεμιστοκλής Καμπανος, Δήμητρα Κόβαλα-Δεμερτζή, Ιωάννης Πλακατούρας, Μαρία Λουλούδη, Σωτήρης Χατζηκακού)

 

List of selected publications

1. Μanos,M.J.;  Woollins,J.D.; Slawin,A.M.; T. A. Kabanos, «Polyoxomolybdenum(V)-sulfite Complexes: Synthesis, Structural, and Physical Studies», Angew.Chem.Int.Ed.Engl., 2002, 41, 2801

2. Tolis,E.J.;  Μanos,M.J.; Tasiopoulos,A.J.; Terzis,A,; Raptopoulou,C.; Sigalas,M.P.;  Deligiannakis,Y.; T. A. Kabanos, «Monomeric Compounds Containing the cis-[V(=O)(OH)]+ Core», Angew.Chem.Int.Ed.Engl., 2002, 41, 2797

3. Μanos,M.J.; Moiras,H.; Woollins,J.D.; Slawin,A.M.; T. A. Kabanos, «The first Vanadium-Sulfite Compounds», Angew.Chem.Int.Ed.Engl., 2003, 441-443

4. Pessoa,J.C.; Geraldes,C.; Kabanos,T.; Kiss,T.; Meier,B.; Micera,G.; Pettersson,L.; Rehder,D.; Wang,D.; Salifoglou,T.; Turel,I., «In vitro study of the insulin-mimetic behaviour of vanadium co-ordination compounds», J.Biol.Inorg.Chem., 2002, 7, 384

5. Drouza,C.; Tolis,E.J.; Gramlich,V., Raptopoulou,C.; Terzis,A,; Sigalas,M.P.; Keramidas,A.; T. A. Kabanos, «p-Hydroquinone-metal compounds: Synthesis and crystal structure of two novel VV-p-hydroquinonate and VIV-p-semiquinonate species», Chem. Comm., 2002, 2786-2787

6. Tasiopoulos,A.J.; Tolis,E.J.; Tsangaris,J.M.; Evangelou,A.; Woollins,J.D.; Slawin,A.M.Z.; Pessoa,J.C.; Correia,J.; Kabanos,T.A., «Model investigations for vanadium-protein interactions: vanadium(III) compounds with dipeptides and their oxovanadium(IV) analogues», J.Biol.Inorg.Chem., 2002, 363.

7. Μanos,M.J.; Tasiopoulos,A.J.; Tolis,E.J.; Lalioti,N.; Woollins,J.D.; Slawin,A.M.; Sigalas,M.P.; T. A. Kabanos, «A New Class of Ferromagnetically-Coupled Vanadium Polyoxometalates», Chem. Eur. J., 2002, 695-703

8. Τolis, E.; Manos, M.; Terzis, A.; Raptopoulou, C.; Kabanos, Th., «Mimicking the oxidized glutathione-VIVO2+ species», Dalton Transactions, 2003, 775-777

9. H. N. Miras, J. D. Woolins, A. M. Slawin, R. Raptis, P. Baran and T. Kabanos, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 2003, 3668-3670

10. Georgios D. Triantafillou, Evagelos I. Tolis, Aris Terzis, Yiannis Deligiannakis, Catherine P. Raptopoulou, Michael P. Sigalas, and Themistoklis A. Kabanos, « Monomeric Oxovanadium(IV) Compounds of the General Formula cis-[VIV(=O)(X)(LNN)2]+/0 {X = OH-, Cl-, SO42- and LNN = 2,2'-Bipyridine (Bipy) or 4,4'-Disubstituted Bipy}» Inorganic Chemistry, 2004, 79-91.

11. Angelos Papaioannou, Manolis Manos, Spiros Karkabounas, Roman Liasko, Angelos M. Evangelou, Isabel Correia, Vicky Kalfakakou, João Costa Pessoa and Themistoklis Kabanos, «Solid state and solution studies of a vanadium(III)--cysteine compound and demonstration of its antimetastatic, antioxidant and inhibition of neutral endopeptidase activities», Journal of Inorganic Biochem., 2004, 959-968

12. George I. Chilas, Haralampos N. Miras, Manolis J. Manos, J. Derek Woollins, Alexandra M. Z. Slawin, Marios Stylianou, Anastasios D. Keramidas, and Themistoklis A. Kabanos, «Oxovanadium(IV)-sulfite compounds: Synthesis and structural and physical studies» , Pure Appl. Chem. Vol. 77, 2005, 1497-1654

13. Haralampos N. Miras, Raphael G. Raptis, Nikolia Lalioti, Michael P. Sigalas, Peter Baran, Themistoklis A. Kabanos, «A Novel Series of Vanadium-Sulfite Polyoxometalates: Synthesis, Structural, and Physical Studies» , Chemistry - A European Journal, 2005 , 2295-2306

Greek