You are here

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Greek

Comments

30Η ΘΕΡΙΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ ΝΑΠΟΛΗ ΙΤΑΛΙΑΣ 2019

attachment: 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο τμήμα για την ορκωμοσία του Απριλίου να υποβάλλουν την αίτηση έως 18/02/2019 στη γραμματεία .

Έντυπα για αίτηση πτυχίου

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ & ΥΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (επισυνάπτεται)
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ανακοινώνει την πραγματοποίηση ομαδικών ενημερωτικών συναντήσεων ανά Σχολή για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+, ακαδ. έτους 2019-20, δράσεις:
(i) κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές (learning) και (ii) κινητικότητα με σκοπό την πρακτική άσκηση (traineeship).

Προτρέπουμε τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) να παρακολουθήσουν τις ενημερωτικές συναντήσεις στις οποίες θα γίνει παρουσίαση των δύο δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, καθώς και των κριτηρίων επιλογής των φοιτητών.
(Διευκρινίζεται ότι ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε ατομική βάση στα γραφεία της Διεύθυνσης δεν θα πραγματοποιηθεί).

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες), οι οποίοι ενδιαφέρονται να μετακινηθούν εντός του ακαδημαϊκού έτους 2019/20, καλούνται να προσέλθουν στην ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί για τη Σχολή τους, ως εξής:

- Σχολή Θετικών Επιστημών
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 12.00-14.00
Αίθουσα Διαλέξεων 201α, Τμήμα Μαθηματικών, 2ος όροφος

Στις συναντήσεις θα παρευρίσκονται οι Τμηματικώς Υπεύθυνοι για το Πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων.

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Το Τμήμα Χημείας ενόψει της αναδιάρθρωσης της Εβδομάδας Χημείας την οποία διοργανώνει τα τελευταία 10 χρόνια, δεν θα υποδεχθεί φέτος σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την επίδειξη – παρουσίαση πειραμάτων Χημείας σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων Χημικών.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Από το Τμήμα Χημείας

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Παρακαλούνται όλοι οι Υποψήφιοι Διδάκτορες να καταθέσουν μέχρι τέλους Ιανουαρίου τις ετήσιες εκθέσεις προόδου στην Γραμματεία του Τμήματος. Οι εκθέσεις κατατίθενται κάθε Ιανουάριο και θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή των μελών της τριμελούς συμβουλευτικής τους επιτροπής.

Από τη Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi2_Xeimerinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη νέα παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.

Από τη Γραμματεία

 

 • Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1045/τ.Β΄/22-03-2018 «Έγκριση κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημείας των Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αριθμ. Συν. 989/15-1-2019, καλούμε  τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Χημεία ή σε συναφές με τη Χημεία αντικείμενο από Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ως ισότιμα της αλλοδαπής
 • Η Ε.Δ.Σ., κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, (εφόσον έχει ορισθεί), δύναται, κατά περίπτωση και εφόσον κρίνει πως είναι αναγκαίο, να εισηγηθεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων από τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να περατώσει τα μαθήματα με επιτυχία, πριν την σύσταση της επταμελούς εξεταστικής.
 • Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή, μέχρι και τη Πέμπτη 17-1-2019 έως 31-1-2019 και ώρες 10:00 έως 12:00.

Από τη Γραμματεία

 • Η  Συνέλευση αριθμ. 989/15-1-2019  του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 1723/17-5-18) προκηρύσσει την εισαγωγή 9 (εννέα) νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πανεπιστημιακό έτος 2018-2019.
 • Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει τον Μάρτιο του 2019.
 • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών, Επιστήμης Υλικών, Βιολογίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γεωπονίας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Γεωλογίας και Κτηνιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 • Πτυχιούχοι Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικών Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται αποκλειστικά και μόνον δεκτοί στην 2η κατεύθυνση, στην ενότητα της «Επιστημολογία».
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέχρι 31-1-2019 και ώρες 10:00 έως 12:00, στην Γραμματεία του Τμήματος Χημείας ή να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος  (Web: www.chem.uoi.gr, Email: gramchem@cc.uoi.gr, Τηλ.  2651007225, 07473, Fax: 2651007006)

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019.

Από τη Γραμματεία

Καλούνται όλοι οι φοιτητές την Πέμπτη 10/1 και ώρα 13:00, στο Αμφ. 2, για ενημέρωση από την Πρόεδρο του Τμήματος για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια του πτυχίου των φοιτητών του Τμήματος Χημείας.

Από την Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeimerinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019*.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας επισυνάπτονται η επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρηματοδοτεί την έρευνα, η επιστολή του Υπουργείου Παιδείας, και η Ειδική Δήλωση περί Απορρήτου που περιγράφει τους στόχους της έρευνας και τα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ερωτηθέντων. Περισσότερες πληροφορίες γενικά για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.eurograduate.eu

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://gpa.uoi.gr) έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών του Τμήματος, που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση την Άνοιξη ή το Καλοκαίρι 2019 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑ-ΕΣΠΑ-7-2019/14-11-2018).

Τα αποτελέσματα βρίσκονται στην ενότητα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Π.Ι.>Φοιτητές>Αποτελέσματα» (Link: https://goo.gl/TCc5bX).

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Email: students@gpa.uoi.gr).

( βλέπε συνημμένο έγγραφο )

Καλούνται οι τεταρτοετής ή τριτοετής φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην καταγραφή της ιστορίας των οργάνων του τμήματος μας (αρχές λειτουργίας, τεχνολογία, συμβολή στην εξέλιξη της επιστήμης της χημείας κλπ) να επικοινωνήσουν με το Καθηγητή κ Χατζηκακού στο 8362 ή στο εργαστήριο Χ3-312 καθημερινά από 9.00-14.00 και 15.00-18.00

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια να συμπληρώσουν έως 23/12 την αίτηση - δήλωση πτυχιακής εργασίας (επισυνάπτεται) και να την καταθέσουν στη Γραμματεία ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail της Γραμματείας με την ένδειξη "ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ".

Από τη Γραμματεία

Οι εξετάσεις για κατάταξη στο τμήμα Χημείας θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο
πρόγραμμα:
1. ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι, Τετάρτη 12-12-2018, αίθουσα Φ2-145, ώρα έναρξης 10:00
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι, Παρασκευή 14-12-2018, αίθουσα Φ2-145, ώρα έναρξης 10:00
3. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι, Δευτέρα 17-12-2018, αίθουσα Φ2-145, ώρα έναρξης 10:00

δείτε συνημμένο

Το Τμήμα, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος  "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων", το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων κατά την Άνοιξη (Μάρτιος - Απρίλιος) και το Καλοκαίρι (Ιούλιος - Αύγουστος) 2019, υποβάλλοντας σχετική αίτηση από Δευτέρα 19.11.2018 έως Παρασκευή 30.11.2018, στις 14:00, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δείτε link αμέσως πιο κάτω):

http://gpa.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=295

Διαρκής ενημέρωση:

http://gpa.uoi.gr

https://www.facebook.com/gpauoi

https:://www.twitter.com/gpauoi

Επικοινωνία για φοιτητές: students@gpa.uoi.gr

Παρακαλούνται όσοι πήραν μετεγγραφή για το Τμήμα Χημείας Ιωαννίνων να προσέλθουν το αργότερο μέχρι 21-10-2018 με τα δικαιολογητικά τους (αυτά τα οποία του δηλώσαν στο σύστημα και τους εμφανίζει στην τελική απόφαση), μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας και 1 φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας.

Επισυνάπτεται  οδηγίες για έγγραφα.

Όσοι φοιτητές πήραν μετεγγραφή για άλλα Ιδρύματα παρακαλούνται μέχρι την άλλη Τετάρτη να αποστείλουν στο fax 2651007006 μια Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από κάποιο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ,όπου θα αιτούνται τα εξής «παρακαλούμε όπως με διαγράψετε από το τμήμα Χημείας Ιωαννίνων για την ολοκλήρωση της  μετεγγραφής σε άλλο ΑΕΙ της χώρας (αναφέρετε το τμήμα υποδοχής)». Οι διαγραφές θα σταλούν από τη γραμματεία στο Τμήμα που θα μας αναφέρετε με email ή  fax.

Ανακοίνωση για την ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων για «Μεταπτυχιακές σπουδές και Υποτροφίες στο Εξωτερικό», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.00-15.00 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

( συνημμένα θα βρείτε το κείμενο της ανακοίνωσης, αφίσα και πρόγραμμα της  εκδήλωσης)

Με εκτίμηση,

Κατερίνα Γούλα

Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης

Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα

Τηλ.: 2651008454, Fax: 2651008686

email: career@uoi.gr

website: http://gd.uoi.gr

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα ανακοινώνουν την έναρξη νέου  κύκλου Πρακτικής Άσκησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Άνοιξη και Καλοκαίρι 2019), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ημέρα ενημέρωσης Πρακτικής ειναι:

 

ΧΗΜΕΙΑΣ Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, ώρα 13:00 Αμφιθέατρο 2 Χημείας

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Από 12 έως 23 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθούν Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για  τους φοιτητές των συμμετεχόντων Τμημάτων και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στοιχεία για το

πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και οι διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών. Επίσης θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων προκειμένου οι φοιτητές να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο

δυνατό τρόπο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανά Τμήμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Ενότητα: «Νέα») https://goo.gl/rdCoef.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, από τη Δευτέρα 19.11.2018 έως την Παρασκευή 30.11.2018 σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που θα περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Νοεμβρίου 2019, στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στην ιστοσελίδα: http://goo.gl/Wd270I.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, είτε την Άνοιξη, είτε το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ του 2019, θα πρέπει να κάνουν αίτηση στις παραπάνω ημερομηνίες. ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019!

 Διαρκής ενημέρωση:

http://gpa.uoi.gr

https://www.facebook.com/gpauoi

https:://www.twitter.com/gpauoi

Επικοινωνία για φοιτητές: students@gpa.uoi.gr

Αναφορικά με το σύγγραμμα "Alberts B. - Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας 4η έκδοση", το οποίο προτείνεται στους φοιτητές του τμήματος  για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων σας, σας ενημερώνουμε ότι εντοπίσαμε λάθος το οποίο προέκυψε κατά την διαδικασία των εκτυπώσεων και αφορά στη μη εκτύπωση των αναφορών των εικόνων στο κείμενο (με bold μπλε χρώμα), από τη σελίδα 688 έως 748.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τη Τρίτη 13/11/2018 τα σημεία διανομής θα παραδίδουν στους φοιτητές φυλλάδιο Παροραμάτων των ανωτέρω σελίδων.

Θερμή παράκληση για την ενημέρωση των φοιτητών σας, ώστε να προβούν στην παραλαβή των διορθωμένων σελίδων.

Από τον εκδοτικό οίκο

( βλέπε συνημμένο αρχείο )

Το πρόγραμμα θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος στην διεύθυνση:

http://www.chem.uoi.gr/sites/default/files/prog_metapt_mathimatwn.pdf

( επίσης βλέπε συνημμένο έγγραφο )

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2018-19.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

( βλέπε συνημμένο έγγραφο )

( βλέβε συνημμένο έγγραφο )

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ

 • Η Γραμματεία του Τμήματός μας δέχεται τους φοιτητές κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 10:00 έως 13:00.
 • Παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά από τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος http://www.chem.uoi.gr.
 • Με τον κωδικό για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με τα Προσωπικά Στοιχεία (Κωδικός Χρήστη και Συνθηματικό) που θα δημιουργήσετε (1), θα πρέπει  να κάνετε:
 1.  Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων: (Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://cronos.cc.uoi.gr. Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες μπορούν οι φοιτητές να κάνουν δηλώσεις μαθημάτων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.chem.uoi.gr.
 2. Συγγραμμάτων: (Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων (αφού γίνουν οι δηλώσεις των μαθημάτων) γίνονται στην ιστοσελίδα του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» http://eudoxus.gr/Students σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας.
 3. Αίτηση για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: (Οι αιτήσεις για έκδοση δελτίου ειδικού εισιτηρίου (Πάσο) γίνονται στην ιστοσελίδα: http://paso.minedu.gov.gr). Για περισσότερες πληροφορίες: http://academicid.minedu.gov.gr

Θα πρέπει να προσέξετε:

 • Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ!
 • Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

 

(1)  Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού

Στο πλαίσιο της ενοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών, θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας επισκεπτόμενοι το site https://uregister.uoi.gr/ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία (username) για πρόσβαση στο φοιτητολόγιο και στη συνέχεια να δημιουργήσετε κωδικό πρόσβασης, διατηρώντας το υφιστάμενο όνομα χρήστη (username). Οδηγίες για τη χρήση της διαδικασίας ενεργοποίησης λογαριασμού (uregister) βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://cronos.cc.uoi.gr/unistudent/
Με τα νέα αυτά στοιχεία θα έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως Ηλεκτρονική Γραμματεία (Φοιτητολόγιο), δήλωση Συγγραμμάτων (Εύδοξος), Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, wifi κ.α., από την 8η Οκτωβρίου 2018 και μεταγενέστερα.

Η ανάκτηση κωδικού γίνεται είτε με τη χρήση κινητού τηλεφώνου είτε με τη χρήση εξωτερικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μη πανεπιστημιακό e-mail). Τα στοιχεία αυτά που θα εισάγετε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (αριθμός κινητού τηλεφώνου ή e-mail λογαριασμός) θα πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία που η Γραμματεία του Τμήματός σας έχει καταχωρήσει στην καρτέλα σας στο φοιτητολόγιο. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν, θα πρέπει να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Τμήματός σας.
Πρόσβαση στο πανεπιστημιακό Webmail (για όσους φοιτητές έχουν λογαριασμό xxx@cc.uoi.gr)
 

Από τη Γραμματεία

Η Καμεράτα, Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 2016. Αποτελείται αποκλειστικά από φοιτητές όλων των Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου, που έχουν ήδη μια ανάλογη μόρφωση και εκπαίδευση σε κάποιο μουσικό όργανο κλασικής ορχήστρας και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα Πανεπιστημιακά συμφωνικά σύνολα στην Ελλάδα που λειτουργούν σε τακτική βάση και με συνεχή καλλιτεχνική παρουσία, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Γιώργου Χλίτσιου

 Σχετικές πληροφορίες: http://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/politismos/kamerata/ 

Σελίδες